Lär känna Hagalund med Gamla Hagalunds Vänner

Följ med på Hagalundsvandring lördagen den 21 september kl. 13.30 med samlingsplats vid Hagalundsgatan 1. Vandringen avslutas i Hagalundsmuseet på Banvaktsvägen 18 med kaffe och visning av Kents nya modell av Kapellgatan i Huvudsta våren 1960.

Vandringen är i första hand tänkt för Gamla Hagalunds Vänner medlemmar, men andra är välkomna i mån av plats. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.

Publicerad i Uncategorized

NYHETSBREV Nr.6 – juli 2019

In English further below
Hej grannar på Kyrkbacken,

Vi vill börja med att tacka Inez Fagerlund, Bengt Thorselius och Giovanni Pattocchio för ”lång och trogen tjänst” i styrelsen, samt all tid den omfattande renoveringen inneburit. Information om den nya styrelsen finns på anslagstavlan på bottenvåningen. Nu när vi har blivit fler i styrelsen och vi kan lägga renoveringarna av fasaderna bakom oss siktar vi på ett gott samarbete för att göra det så bra som möjligt för oss alla som bor på Kyrkbacken. Har du några tips eller tankar på hur du kan bidra tveka inte att kontakta oss på styrelsen@brfkyrkbacken.se.

Vi önskar alla en trevlig och skön sommar!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Vad gör styrelsen?
De tar beslut om inkomna frågor, ser till att upprätthålla en trivsam miljö och sköter föreningens ekonomi. Det är ett arbete som utförs som en del av deras fritid utöver heltidsanställningar, barn och familj. Därför kan det ibland dröja att få svar när du kontaktar styrelsen men de gör sitt bästa och välkomnar en dialog med dig som boende.
Föreningslokal uthyres
Lokalen som ligger på Kyrkbacken 12, mittemot tvättstugan, går att hyra för mindre fester och barnkalas. Utrustat kök finns. Vid intresse, kontakta styrelsen för mer information och för att boka lokalen.
Sommaren är här! Sol, balkonghäng och grill
När solen lyser på lite för starkt

Det är tillåtet att sätta upp gardinstång eller persienner som fästs på träväggarna. Däremot är det inte tillåtet att borra, spika eller måla balkongtak eller golv, och vid försäljning eller avflytt så kommer balkongen att besiktigas.

 Fint och trivsamt med blommor

Vill du ha blomlådor på balkongen så ska de av säkerhetsskäl hängas på insidan. Det gäller även alla som bor på nedre botten eller i källarplan.

 Gott med grillat

På balkongerna får du inte grilla då det är en brandrisk. Därför finns en grillplats på Gula och Röda Gården. Har du nyttjat den, se då till att släcka ordentligt samt lämna rent och fint för nästa granne. Grillar och andra föremål som ligger kvar kommer att forslas bort.  

Information från Stadsnätsbolaget om utbyggnad av fiber
Nyligen slank det ner en broschyr om fiber från Stadsnätsbolaget med ett erbjudande som ger dig större valfrihet av tjänsteleverantör för bredband, tv och telefoni. Är du intresserad så anmäler du dig med Mobilt Bank-ID på http://portal.stadsnatsbolaget.se
Vi bor i flerfamiljshus och ljud är oundvikligt men vi behöver också ta hänsyn till varandra. Så vad är det som gäller?
Det är tillåtet att spela musik och att ha högre volym på tv:n inom rimliga gränser vardagar och helger fram till kl. 22.00.

Att renovera är tillåtet vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00, samt helger mellan kl. 10.00 och 16.00.

 Stör grannen?

Informera gärna hen om det. Oftast blir det bättre eftersom grannen kanske inte är medveten om det.

 Planerar du för fest eller andra trevligheter?

Sätt upp en lapp i porten och kanske också i hissen i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Du är ansvarig för att besökare inte stör dina grannar.

 Att det luktar illa i trapphuset är oacceptabelt!

Ställ inte ut mat- och hushållssopor i trapphuset i väntan på att gå till soprummet. Soplukten som uppstår riskerar att dras in i din grannes lägenhet.

Ditt agerande är avgörande för att minimera risken för inbrott i lägenhet och källarförråd
Håll tjuven borta

Se alltid till att porten stängs ordentligt och håll dörrar stängda. Du har ett gemensamt ansvar med grannarna att hålla låsta dörrar låsta.

Går inte porten i lås?

Eller om den inte stängs ordentligt så var snäll och anmäl till Driftia på en gång på telefon 08‑744 44 33.

Driftia sköter driften av fastigheterna
Om du kontaktar Driftia för en åtgärd i din lägenhet så är det du som kommer att stå för kostnaden som lägenhetsinnehavare och debiteras av Driftia.

För felanmälan i fastigheterna kontakta Driftia på telefon 08‑744 44 33

Vid överlåtelse av lägenhet
Vid försäljning av lägenhet görs numera en överlåtelsekontroll av vår tekniska förvaltare innan den nya ägaren tillträder.

Besiktningen bekostas av föreningen och syftet är att ge ett utlåtande, om lägenhetens tekniska tillstånd. Kontrollen avser främst balkong, våtrum, ventilation, radiatorer, vatten- och elinstallationer. Finns det anmärkning/brister som ägaren ansvarar för enligt stadgar, så är det säljarens eller köparens plikt att åtgärda anmärkning.

Ska du renovera i lägenheten?
Om du ska renovera kök eller badrum, så måste du alltid lämna in en renoveringsansökan  till styrelsen. Mer information finns på föreningens hemsida www.kyrkbacken.se. Ska du måla eller tapetsera om så kan du göra det utan styrelsens godkännande.
Vicevärd anställd på deltid
Marie är på semester och tillbaka den 6 augusti då besökstiden i styrelselokalen på Kyrkbacken 12 gäller igen:

Tisdagar 16:30-17:30

Fredagar 8:00-9:00.

OBS! Ej helgdagar.

Felanmälan eller frågor om avin
Detta hittar du information om på anslagstavlan som finns vid porten.
Dear neighbors at Kyrkbacken,

We want to start by thanking Inez Fagerlund, Bengt Thorselius and Giovanni Pattocchio for ”long and faithful service” on the housing association’s board, especially considering all the time the extensive renovation has meant. Information about the new board is available on the notice board on the ground floor. Now that the board has more members and we can put the renovations of the facades behind us, we look forward to good collaboration to make living at Kyrkbacken as good as possible. If you have any tips or thoughts on how you can contribute, do not hesitate to contact us at styrelsen@brfkyrkbacken.se.

We wish everyone a nice and pleasant summer!

Kind regards,

The Board

What does the Board do?

They take decisions about incoming questions, make sure to maintain a pleasant environment and manage the association’s finances. The work is done during their free time in addition to full-time employment, children and family. Therefore, it can sometimes take some time to get an answer when you contact the board, but they do their best and welcome a dialogue with you as a member of the association.

Small venue available to rent

The venue located on Kyrkbacken 12, opposite the laundry room, can be rented for smaller gatherings and children’s parties. An equipped kitchen is available. If you’re interested, please contact the board for more information and to book the venue.

Summer is here! Sunshine, hanging in the balcony and barbecue

When the sunshine gets too bright

It is permitted to set up curtain rods or blinds that are attached to the wooden walls in the balcony. However, it is not allowed to drill, nail or paint balcony roofs or floors, and when the apartment is sold or vacated, the balcony will be inspected.

The love for flowers

If you want flower boxes in the balcony, they must be hung on the inside for safety reasons. This also applies to anyone who lives on the lower floor or in the basement floor.

Delicious BBQ, but not on the balcony

No barbecuing is allowed on the balconies as it is a fire hazard. Therefore, there are barbecue areas on Gula/Yellow and Röda/Red Gården. If you have used it, make sure to put out the fire properly as well as leaving it clean and nice for the next neighbor. Grills and other items that remain will be removed.

Information from Stadsnätsbolaget on the expansion of fiber

Recently, you received a brochure from Stadsnätsbolaget with an offer that gives you greater choice of service provider for broadband, television and telephone. If you are interested, you may register with your Mobile Bank ID at http://portal.stadsnatsbolaget.se

We live in apartment blocks and sounds are inevitable but we also need to show consideration to each other. So what’s the deal?

It is permitted to play music and to have a higher volume on the TV within reasonable limits on weekdays and weekends until 22:00.

Renovation work is permitted on weekdays between 07:00-20:00, and weekends between 10:00-16:00.

Is the neighbor bothering you?

Have a chat and let them know about it. The neighbor may not be aware of it and usually it gets better after they have been notified.

Are you planning for a party or any other amusements?

Put up a note on the gate and maybe also in the elevator well in advance. Acceptance usually increases remarkably if one has been informed beforehand. You are responsible for ensuring that visitors do not disturb your neighbors.

Bad smell is unacceptable in the stairwell!

Do not put food and household garbage in the stairwell while waiting to go to the garbage room. The unpleasant garbage scent that arises risks being drawn into your neighbor’s apartment.

Your actions are crucial for minimizing the risk of burglaries in the apartment and storage facilities in the basement

Keep the thief away

Always make sure the front door closes properly and keep the doors closed. You have a shared responsibility with your neighbors to keep locked doors locked.

The front door is not locking

Or if it does not close properly, please report to Driftia immediately on +46 (0) 8 744 44 33.

Driftia manages real estate operations

If you contact Driftia for arrangements in your apartment, you will be responsible for the cost as the owner and will be charged by Driftia.

To report an error in the estate, contact Driftia on +46 (0) 8 744 44 33

When transferring the apartment

At the sale of the apartment, a transfer inspection will be carried out by our technical manager before the new owner takes over.

The inspection is funded by the association, and the purpose is to give a statement about the technical state of the apartment. The control mainly concerns balcony, bathroom, ventilation, radiators, water and electrical installations. If there are remarks/defects that the owner is responsible for according to the statutes, it is the seller or buyer’s obligation to fix the remark.

Are you going to renovate the apartment?

If you are going to renovate the kitchen or bathroom, you must always submit a renovation application to the board. More information can be found on the association’s website www.kyrkbacken.se. If you are going to paint or put up wallpaper, you may do so without the board’s prior approval.

Part-time superintendent

Marie is on vacation and back on August 6th when the visiting hours at Kyrkbacken 12 applies again:

Tuesdays 16:30-17:30

Fridays 08:00-09:00

NOTE! Not on public holidays.

Error reporting or questions about the invoice

You will find information on the notice board that is available at the gate on the ground floor.

Publicerad i Nytt från styrelsen

“Vi vill göra fint omkring oss”

Lökjärnet kom väl till pass när Andreas och gårdsgruppen på Gula gården planterade blomsterlökar. Foto: Stina Fernlund

I vår kommer Gula gården lysa av krokus, påskliljor och tulpaner. Det har Titti, Ulla, Stina, Andreas, Maria och Kari sett till.

Förra året startade vännerna Ulla Balksjö och Titti Schöldberg en trädgårdsgrupp på Gula gården. Ulla har lång erfarenhet av gårdsgrupper efter sina elva år i en bostadsrättsförening i Uppsala, och Titti, som har en en kolonistuga i Bergshamra sedan 2005, är en erfaren odlare.

De förankrade idén hos styrelsen och satte upp ett anslag i portarna på Gula gården.

– Vi fick svar ganska omgående från Stina i 5:an, Andreas och hans fru Maria i 1:an och Kari i 3:an. Vi drivs av samma önskan att göra det fint omkring oss med växter och blommor, säger Titti.

Bidrag till redskap och lökar
Gruppen träffades hemma hos Ulla, åt hembakad äppelkaka och gjorde upp planer. Med ett bidrag på 3000 kr från föreningen kunde gruppen köpa in en vattenkanna, trädgårdsverktyg och handskar. Sedan skred de till verket. Rabatterna på Gula gården var i akut behov av rensning.

– Vi rensade och grävde upp allt ogräs i rabatterna i höstas. Stina ställde upp med bil och, förutom redskap, köpte vi lökar: påskliljor, tulpaner och krokus som vi grävde ner i gräskullen med hjälp av lökjärn och spadar. Det var fläckvis riktigt hård jord och rättså jobbigt!

Grannkontakten berikar
Trädgårdsarbetet har inte tagit så mycket tid i anspråk. De har träffats några helger och gjort en insats. Men gårdsgruppen har också en annan dimension.

– Att lära känna sina grannar är viktigt och berikande. Att man känner igen folk ökar tryggheten och minskar skadegörelsen. Man har koll på vilka som bor här. Det är en tillgång att vi är många med olika bakgrund.

Alla som vill får vara med
Att bo i en bostadsrätt är att ingå i en gemenskap. Boendet blir vad medlemmarna i föreningen gör det till och var och en kan vara med och påverka. På Gula gården ligger gårdsgruppen i startgroparna och inväntar våren. Drygt halva bidraget från föreningen finns kvar för inköp under 2019.

– Vi har idéer om uteplatsen på kullen. Vi tänker att man kan hänga blomsterlådor på staketet och fylla med sommarblommor. Man skulle kunna plantera vildvin eller humle som får beklä berget, och jag har en idé om att vi skulle kunna ställa ut odlingslådor och erbjuda den som vill odla.

Hälsar ni fler välkomna till gruppen?
– Ja alla som bor på Gula gården är välkomna!

Kontaktuppgifter finns på anslag i alla portar på Gula gården.

Publicerad i Gårdsgrupper

Eriks vision är sänkta avgifter

Valberedningen ställde några frågor till Erik Lindqvist, ordförande i vår styrelse. Erik är byggingenjör och flyttade hit med sin familj för två år sedan. Till vardags arbetar han på Åke Sundvall Byggnads AB.

Varför valde du att ställa upp i styrelsen?
För att det ska vara trevligt där man bor och vara en bra plats att växa upp på för mina barn. Är du med i styrelsen kan du vara med och påverka detta. Jag ville också bidra med mina kunskaper från arbetslivet.

Vad har du för visioner för föreningen?
Att vi ska bli en hållbar förening, med god ekonomi och kunna sänka avgifterna med hjälp av effektiva tekniska lösningar som gynnar både föreningens medlemmar och hyresgäster.

Du har suttit i styrelsen i snart ett år, vad har du åstadkommit som du är nöjd med?
Jag har tagit hand om upprustningen av Röda gården och i vår blir det dags för Gröna gården. Jag har också jobbat med att få bättre koll på föreningsmedlemmars planerade renoveringar.  När medlemmar skickar in dokument och skisser kan vi vara med och utvärdera åtgärder. Det gör att skaderisken minskar, vilket sparar pengar för föreningen.
Nu jobbar jag bland annat med konverteringar av föreningens lokaler till lägenheter.

Vad är det bästa med Kyrkbacken?
Först och främst alla trevliga grannar, sedan ligger området bra geografiskt. Kommunikationerna är fantastiska! Det ligger nära city, men man slipper stöket.


Vill du engagera dig i styrelsen? Skriv till valberedningen: Nasi Payghambarian, ropa596@hotmail.com eller Magdalena Wernefeldt, magdalena@wernefeldt.com

Publicerad i Årsmöte, Valberedningen

Händer i februari i Hagalund

Söndag 3 februari
Gamla Hagalund: Modell- och tavelutställning i Hagalundsmuseet, Banvaktsvägen 18, 2 tr. i Hagalunds industriområde. Arr. Gamla Hagalunds vänner

Lördag 9 februari
Lördagsmusik Hagalunds kyrka kl. 16.00

Måndag 18 februari
Den mobila återvinningscentralen besöker Hagalund,
Hagalundsgatan 38 kl. 16.30 – 19.30. Arr Solna stad

Tisdag 19 februari
Lunchmusik i Hagalunds kyrka en tisdag i månaden kl.12.00.
Lunch serveras. Arr Solna församling.

Söndag 24 februari
Föreningen Ett levande Hagalund bjuder in till musikcafé kl. 14.00. Trio Chatelain underhåller oss med sång och musik. Servering av kaffe/the med paj el kaka. Entré 40 kr

 

ÅTERKOMMANDE:

Varje torsdag: Hagalundsträffen startar igen för våren torsdagar kl. 13 – 15.

Öppen kyrka, café, stillhet och bön. i Hagalunds kyrka. Diakoner finns på plats. Arr Solna församling.

Varje söndag: Högmässa i Hagalunds kyrka kl. 11.00. Arr Solna församling.

Apollon
Intresserad av att spela fotboll?? Apollon Solna FK har ungdomslag för killar och tjejer födda 2001 – 2015. Läs mer på www.apollonsolna.se eller kontakta oss på info@apollonsolna.se

Blue Hill
Dansstudio med stort utbud. Läs mer www.bluehill.se

Cykelköket
Fixa själv eller få hjälp! Vid Villa Odin. Arr. Cykelköket Hagalund www.cykelkoketsolna.se

Kom och dreja!
Keramikverkstad i kvarteret Odin. Läs mer på Solna stads webbplats >> 

Hagalundsparken
Öppen park med bl.a fritidsklubb och fritidsgård. Läs mer på Solna stads webb >>

Körer
Två körer tränar och sjunger i Hagalunds kyrka. Läs mer på Solna församlings webb >>

Nattvandring
Nattvandringar i Hagalund fredagar 21.00. Samling i parken.

Olle Olsson muséet
Stängt. Öppnar igen den 31 mars. olleolssonhagalund.se

Seniorträff Ankaret Café
Öppet vardagar 10.00 – 14.00. På onsdagar är Ett levande
Hagalund värdar. Välkomna på en pratstund o en kopp kaffe!

Föreningen ett levande Hagalund är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att skapa mer kontakt mellan alla boende i Hagalund och för en positiv utveckling av Hagalund.  www.levandehagalund.nu

Publicerad i Händer i Hagalund

Motionstid – lämna dina förslag senast 17 februari

Har du förslag eller idéer för vår förening? Då kan du skriva en motion och skicka in till styrelsen.  Alla motioner som lämnas in till styrelsen senast den 17 februari 2019 kommer behandlas på årsstämman, föreningens högsta beslutande organ.

Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik.
2. Beskriv ditt ärende/förslag.
3. Föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelse.

Ladda ner en mall.

Publicerad i Årsmöte

Datum för årsstämma

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsstämma den 14 maj 2019.

Plats: Park Inn, Solna Centrum
Tid: 18.00 – ca 20.00

/Styrelsen för Brf Kyrkbacken i Solna

Publicerad i Årsmöte, Nytt från styrelsen

Styrelsen flyttar till nya lokaler

Styrelsen flyttar från lokalen på Kyrkbacken 25 till nya lokaler på Kyrkbacken 12 (mitt emot tvättstugan). Detta innebär att det blir lättare att komma ner till styrelselokalen och lämna post m.m. De som bor på Kyrkbacken 4-26, Gröna gården, kommer in genom Kyrkbacken 12, övriga kommer in via tvättstugeingången på baksidan av Kyrkbacken 10-14 med er bricka.

Den fysiska flytten sker på lördag den 24 november, men flytten av bredbandet sker redan på fredag den 23 november. Från fredag eftermiddag till måndag morgon kan vi inte läsa eller svara på mail.

Publicerad i Nytt från styrelsen

Ny länk för att boka tvättstugan

I och med installationen av nya centraler har bokningssidan fått en ny webbadress: https://brfkyrkbacken.bbgruppen.se/AptusPortalStyra/ Du som bokmärkt den gamla sidan eller sparat länken någonstans behöver uppdatera med den nya adressen.

Publicerad i Tvättstugan

Felanmälan till SEHED

Efter utfört arbete så kan varje enskild medlem skicka in sina anmärkningar till Eva.Gothe@driftia.se
för sammanställning av felanmärkningar.
Punkter som skickas in kommer att presenteras för SEHED för åtgärd.

Ange namn, efternamn, adress, lägenhetsnummer, felpunkter och att det gäller BRF Kyrkbacken i din felanmälan.

Publicerad i Fasadrenoveringen 2015-2017