Andrahandsuthyrning

Frågor och svar om att hyra eller låna ut lägenheten i andra hand.

Föreningen godkänner uthyrning/upplåtelse i andra hand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även “provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Bostadsrättsinnehavaren ska vid andrahandsuthyrningen betala en avgift som är 10% av ett prisbasbelopp under ett år. Summan minskar om uthyrningen är en del av året till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår.

Steg 1:
Gör en skriftlig ansökan. Oavsett om du tänker låta någon disponera din lägenhet utan att begära ersättning eller om du tänker ta ut hyra vill vi ha en skriftlig ansökan av dig. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns här. Du har också möjlighet att få blanketten från någon ur styrelsen. Ansökan lämnar du i styrelsens brevinkast på Kyrkbacken 12, kv. Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder två gånger i månaden, med undantag för juli månad.

Steg 2:
Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln.  Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den.  Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Tänk också på att du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.

Styrelsen lämnar vanligtvis besked om sitt beslut skriftligen.

Om styrelsen avslår din ansökan kan du “överklaga” beslutet till hyresnämnden.

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning.


Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst och max ett år. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

Försäkringskassan kan begära ett intyg från föreningen att uthyrningen godkänts. På detta sätt kan det kontrolleras om den bidragssökande verkligen har en egen bostad och inte är inneboende, samt att hyreskontraktet med andrahandshyresgästen inte är upprättat for sakens skull.

Bostadsbidrag är man bara berättigad till om man har en egen bostad. Man kan alltså inte få bostadsbidrag om man är inneboende och endast hyr en del av en bostad i vilken man bor tillsammans med bostadsrättshavaren.

Föreningen kan exempelvis neka tillstånd om:

 • Andrahandshyresgästen inte förväntas vara skötsam.
 • Andrahandshyresgästen är ett företag som i sin tur kommer att hyra ut lägenheten till olika personer.
 • Bostadsrättshavaren förefaller ha köpt lägenheten i rent spekulativt syfte och inte har för avsikt att själv använda lägenheten.

Från och med den 1 februari 2013 får man ta upp 3,5- 4 procent av marknadsvärdet, så kallad kapitalkostnadshyra, plus driftskostnader, till exempel avgift till bostadsrättsföreningen, slitage av inventarier eller kostnader för el och bredband.

Föreningen har inget att göra med vilken hyra du tar ut utan det är en fråga mellan dig och din hyresgäst.

Ansökan gäller max ett år.

Visst får du ha inneboende så länge dessa inte är störande eller på annat sätt förorsakar föreningen och dina grannar problem. Styrelsen behöver inte tillfrågas, som vid andrahandsupplåtelse, men det kan ändå vara bra att meddela styrelsen att man har en inneboende så att inte misstankar om olovlig andrahandsupplåtelse uppstår.

Enligt den praxis som har utvecklats på senare tid går gränsen mellan andrahandsupplåtelse och inneboende vid om lägenheten får användas självständigt eller inte. Det handlar alltså inte bara om hur stor del av lägenheten man har tillgång till, utan även i vilken omfattning lägenhetsinnehavaren också vistas i lägenheten.

 • Hela lägenheten
  När en bostadsrättshavare vill upplåta hela lägenheten till en annan person krävs alltid styrelsens medgivande alternativt hyresnämndens tillstånd.
 • Del av lägenheten
  Önskar bostadsrättshavaren upplåta en del av lägenheten behövs medgivande eller tillstånd endast om upplåtelsen sker för andrahandshyresgästens självständiga brukande av hela lägenheten.
 • Del av lägenheten för ej självständigt bruk
  Handlar det om upplåtelse av en del av lägenheten för ej självständigt brukande, t.ex. när ett rum uthyres till en studerande, så behövs inget medgivande av styrelsen eller tillstånd av hyresnämnden. Att bara stänga av ett rum i lägenheten anses inte vara tillräckligt för att brukandet ska anses vara osjälvständigt.

Vid en bedömning av om lägenheten eller del av denna upplåtits för självständigt brukande eller inte, är det av betydelse om bostadsrättshavaren enligt avtalet har haft möjligheter att disponera lägenheten eller delar av den och i vilken utsträckning han eller hon rent faktiskt har vistats där.